BOKSLUTET
- Bolagets kvalitetskontroll
Ett bokslut är en sammanställning av företagets bokföring
vid räkenskapsårets slut.

Efter granskningen ska Årsredovisning och Inkomstdeklaration
lämnas in.
Bokslutet är en viktig del av företagets framtida utveckling!

I takt med att samhället färändras och digitaliserars
ställs det högre krav på att ditt företags redovisning
är korrekt.
Kvittot på hur företaget går

Bokslut och årsavstämningar

Att upprätta en årsredovisning innebär att sammanställa verksamhetsårets affärstransaktioner i de två dokumenten resultaträkning och balansräkning. Innan du kan sammanställa alla affärstransaktioner är det viktigt att kontrollera så att företagets balanskonton stämmer, det vill säga så att allt har värderats korrekt i den löpande bokföringen.

Balansräkningens poster ska kontrolleras och göras klara före resultaträkningen kan avslutas, eftersom de justeringar som kan behöva göras av balanskontona påverkar företagets resultat.

Har du regelbundet under året tagit fram periodrapporter med periodiseringar, innebär det att du redan innan bokslutet fått en uppfattning om vilket årsresultat du kan förvänta dig.

När bokslutet är färdigt ska det i de fall bolaget har revisor lämnas till revisionsbyrån för granskning innan Årsredovisningen lämnas till Bolagsverket och Inkomstdeklartaionen till Skatteverket.

6 tips för ett effektivare bokslut:

Gör en tidsplan för bokslutet

Gör upp en tidplan för när bokslutet ska vara klart. Bryt sedan ner det som ska göras i mindre delar, vilket underlättar att hålla tidplanen. Det är även viktigt att de som till exempel ska attestera leverantörsfakturor, upprätta kundfakturor, och så vidare, får kännedom och är medvetna om tidplanen. Har alla samma mål blir det lättare att nå det.

Stäm av din bokföring månadsvis

För att bäst lyckas med ett snabbt och effektivt bokslut är det viktigt med månadsavstämningar. Har du gjort dokumenterade avstämningar varje månad har du förhoppningsvis fångat upp fel och oklarheter och hanterat dessa löpande under året vilket minimerar arbetet vid årsbokslutet.

Använd ett bra bokföringsprogram

Att bokföra i ett bra system underlättar dels att hålla tidplanen, dels är det betydligt roligare att arbeta när du kan använda dig av smarta funktioner. Se till att den du anlitar att hjälpa dig med din bokföring hjälper dig med ett bra och prisvärt program som även går att koppla till bokslutet.

Korrigera oklarheter löpande

Vet du om att du har oklarheter i din bokföring, se till att hantera dessa löpande under året! Låter du dem ligga kvar tills det är dags för bokslut kommer bokslutet att ta mycket längre tid att upprätta och därmed kosta mer.

Dokumentera på ett bra sätt

När du under året stöter på dokument som du vet kommer att behövas till bokslutet så spara dessa på rätt plats direkt, med fördel digitalt, där du lätt hittar det senare. På så sätt har du mycket dokumentation klar när året kommer till sitt slut och det är dags att upprätta bokslutet.

Ta hjälp med bokslutsarbetet

De flesta företagare är väldigt ambitiösa och arbetar många timmar. Ändå kan det vara svårt att få tiden att räcka till. Kanske märker du att bokslutsarbete inte är det som du är bäst på? Skaffa då hjälp i stället för att skjuta upp bokslutet till sista minuten.