Nya lagar

Här följer några av de nya lagar som träder i kraft under juni och juli 2021:

 

Avdragsrätten begränsas
En ny bestämmelse i inkomstskattelagen begränsar avdragsrätten ytterligare för ett företags underskott från tidigare år. Rätten att utnyttja tidigare års underskott vid ägarförändringar faller bort om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till ägarförändringen. Ändringen gäller från 11 juni 2021.

Justerad beräkning av bilförmån
Schablonberäkningen som har använts för att fastställa värdet av bilförmån justeras då det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet ändras. Syftet med ändringen är att förmånsvärdet ska motsvara kostnaden för innehav av en privatägd bil, det ska därmed bli neutralitet mellan inkomst i form av bilförmån och inkomst i form av kontant lön.
Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas för bilar som blir skattepliktiga första gången den 1 juli 2021 eller senare.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda
Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget (växa-stöd). Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda utvidgas tillfälligt för företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person. Nedsättningen ska gälla för anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021–31 december 2022. Ändringarna träder i kraft den 1 juli.

Nedsatt arbetsgivaravgift för unga
En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år infördes i januari 2021 och gäller fram till och med mars 2023. Nu kompletteras bestämmelsen och arbetsgivaravgifterna sänkas ytterligare för dessa unga. Den nya arbetsgivaravgiften blir 10,21 procent. Reglerna gäller från den 19 juni och avser ersättning som betalas ut under juni, juli och augusti 2021.